Algemene Voorwaarden

 1. ONDERNEMER

HAARWERK AMSTERDAM

Adres: Haarlemmerdijk 156, 1013 JJ, Amsterdam
Telefoonnummer: 020-247 5558
E-mailadres: info@haarwerkamsterdam.nl
KvK-nummer: 69352097

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, de algemene voorwaarden worden op de website aan de consument beschikbaar gesteld. 

3. HET AANBOD

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer afbeeldingen gebruikt dan zijn deze waarheidsgetrouw. Vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  − de prijs inclusief belastingen;
  − de eventuele verzendkosten;
  − de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen;
  − het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  − de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  − de minimale duur van de overeenkomst (op afstand) in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

4. DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Wordt een gemaakte afspraak niet tijdig afgezegd en verschijnt de klant niet op de afgesproken dag en tijdstip dan zullen de kosten voor de geboekte afspraak alsnog in rekening worden gebracht.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De ondernemer zal de de voorwaarden van levering van (een reeks van) producten en- of diensten aan de consument beschikbaar stellen op haar website waarbij de volgende informatie, kan worden opgevraagd.
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

5. HERROEPINGSRECHT

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De consument kan bepaalde producten die zijn uitgesloten van het herroepingsrecht – zoals hair extensions die gekocht zijn bij de ondernemer niet aan de consument retourneren. 
 2. Indien er sprake is van een aanbetaling voor de levering van proucten en diensten van de ondernemer, en de consument niet tijdig heeft afgezegd – dat wil zeggen minimaal 12 uur voor deze afspraak een melding maken – dan kan de consument geen restitutie krijgen van de gedane aanbetaling. 

7. PRIJS, CONFORMITEIT, LEVERING EN UITVOERING

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 4. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. 

8. DUURTRANSACTIES

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst zal worden verlengd, zal deze worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

9. BETALING

 1. Betaling van diensten en producten geschiedt op locatie van de ondernemer. Indien er een vooruitbetaling wordt gedaan, dan geschiedt dit van het boekingssysteem van de ondernemer. Producten die worden gekocht op afstand kunnen via elektronische betaalmiddelen worden voldaan indien deze aangeboden door de ondernemer of worden betaald op locatie van de ondernemer. 
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

10. KLACHTENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.